Megújult hírközlési szabályok (2021)

Keresés

1. Szerződéskötés
Az egyes előfizetői csoportoknál az eddig megszokott Általános Szerződési Feltételeken (ÁSZF) és az egyedi előfizetői szerződésen kívül az előfizetői szerződés részét képezi az előzetes tájékoztatás és a szerződés adatainak rövid összefoglalója is.

Előzetes tájékoztatás: Előfizetői szerződés megkötésekor az ÁSZF mellé – vagy annak részeként – előzetes tájékoztatót kell a szolgáltatóknak adniuk az előfizetőnek az olyan témakörökben, mint a szolgáltatás minőségi paraméterei, díjai vagy az előfizetői szerződés időtartama. A tájékoztatónak tisztáznia kell azt is, hogy az előfizető milyen feltételekkel mondhatja fel határozott idejű szerződését, milyen jogai vannak hibás teljesítés esetén, valamint számos információt a szolgáltatóváltással és a számhordozással kapcsolatban. Mindezen felül tájékoztatni kell az előfizetőt azokról a szolgáltatói intézkedésekről is, amelyek a hálózat és a szolgáltatás biztonságának védelme céljából a biztonsági események és a hálózatot fenyegető kockázatok kezelésére születtek. Az egyes szolgáltatástípusoknál pedig az előzetes tájékoztatásnak további tárgyköröket is érintenie kell.

Szerződés-összefoglaló: Ezen kívül az egyes ajánlatokról egy egész Európában egységes formátumú, rövid összefoglalót kell adni az előfizetőnek, amely röviden és áttekinthetően írja le a szerződés elemeit. Emellett az egyedi előfizetői szerződés megmarad, de fő funkciója már a szerződő felek adatainak és nyilatkozatainak rögzítése.

2. Egyoldalú szerződésmódosítás
A szolgáltatók jogosultak az előfizetői szerződés egyoldalú módosítására, erről az előfizetőket harminc nappal hamarabb értesíteniük kell a korábbi gyakorlatnak megfelelően. Változás azonban, hogy ilyenkor az előfizetők negyvenöt napon belül ezentúl nemcsak a számukra hátrányos, hanem bármilyen érdemi módosítás miatt felmondhatják további jogkövetkezmények nélkül a szerződést, még akkor is, ha az határozott időre szól valamilyen kedvezményért cserébe. Ez alól kivétel, ha a módosítás a szolgáltató jogszabályi kötelezettségéből fakad, vagy azt hatósági döntés miatt teszi, illetve ha a változtatás csak előnyt hoz az előfizetőnek, vagy ha adminisztratív jellegű és nem hátrányos az előfizető számára.

3. A határozott idejű szerződés felmondása
Az előfizető bizonyos esetekben jogosult hátrányos következmény nélkül felmondani határozott idejű szerződését – például a szolgáltató hibás teljesítése miatt vagy a negyedik pontban kifejtett, szolgáltatáscsomagokra vonatkozó konkrét esetben.

Hibás teljesítést jelent ilyenkor, ha

  • a szolgáltató a szolgáltatást harminc napig nem az előfizetői szerződés szerint teljesíti,
  • a szolgáltató egy felmerülő hiba kijavítására nyitva álló hetvenkét órás határidő eredménytelen eltelte után a hibát további tizenöt napig nem tudja kijavítani,
  • az előfizető a felmondása előtti kilencven napban több mint tíz hibabejelentést tett, (akkor is, ha a szolgáltató a hibákat elhárította).

Azonban ezekben az esetekben a szolgáltató követelheti az esetleges készülékvásárláshoz kapcsolódó kedvezmények megtérítését, így az előfizető elveszítheti a kedvezményes áron kapott berendezés (például telefon, tévékészülék, laptop) árkedvezményét. Ez esetben a szolgáltató kérheti az általa ténylegesen nyújtott kedvezmény megtérítését, figyelembe véve a berendezés maradványértékét is. De az előfizető dönthet úgy is, hogy nem tartja meg a berendezést, ekkor természetesen a kedvezményt sem kell megtérítenie. Ha az eszköz megtartása mellett dönt, akkor az azon lévő hálózati korlátozást a szolgáltatónak ingyenesen fel kell oldania legkésőbb az elszámolással egy időben. Ha ez elmarad, az előfizető kötbérre is jogosult.

4. Szolgáltatáscsomagok
Ha az előfizető szolgáltatáscsomagjában van legalább egy internet- vagy telefonszolgáltatás, úgy a csomag minden elemére alkalmazni kell a fogyasztók magasabb szintű védelmét szolgáló szabályokat. Szolgáltatáscsomagnak minősül, ha az előfizető egy előfizetői szerződés vagy egymással szorosan összefüggő szerződések keretében több szolgáltatást vagy végberendezést (például vezetékes telefont vagy routert) is igénybe vesz. Ilyenkor a szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása esetén a csomag minden elemére vonatkozik, hogy az előfizető hátrányos jogkövetkezmények nélkül negyvenöt napon belül felmondhatja a szerződést, valamint kérelmezheti a számhordozást az előfizetői szerződés megszűnését követő harmincegy napon belül.

5. Szolgáltatóváltás
A telefonos számhordozás mellett lehetőség van arra is, hogy az előfizető az internetszolgáltatók között is szünetmentesen válthasson. Ehhez az új szolgáltatónál kell kérnie a szolgáltatóváltást, aki intézkedik a korábbi szerződés felmondásáról és együttműködik az előző szolgáltatóval abban, hogy a váltáskor a szolgáltatás kiesése ne legyen több egy munkanapnál. Ha a szolgáltató a bekötést késve vagy hibásan teljesíti, a szabályozás kompenzáció fizetését írja elő. A kompenzációt az előfizető részére főszabály szerint az átvevő szolgáltató fizeti.

Ha valaki egy szolgáltatótól az internet-előfizetés mellett e-mail-szolgáltatást is igénybe vesz, és az internet-hozzáférésre vonatkozó előfizetői szerződés megszűnik, akkor az előfizető kérésére a szolgáltatónak még legalább fél évig biztosítania kell a hozzáférést a fiókhoz, vagy továbbítania kell az üzeneteket egy az előfizető által megadott e-mail-címre. Az előfizetői szerződés megszűnése után a szolgáltató köteles még egy évig biztosítani az előfizetőnek, hogy hozzáférjen az előfizetői szerződésével kapcsolatos, elektronikus tárhelyen tárolt információkhoz.

6. A számhordozás utólag is lehetséges és ingyenes
Ha az előfizető felmondja a szerződését, hívószáma megtartását a szerződés megszűnése utáni egy hónapban is kérheti. Ez az utólagos számhordozás. Ennek keretében a volt előfizető a számát ingyen áthordozhatja egy másik szolgáltatóhoz.

7. Tájékoztatás a legolcsóbb díjakról
A szolgáltatóknak az előfizetők kérésére, illetve jogszabályi előírás alapján rendszeres időközönként – évente, illetve a határozott idejű előfizetői szerződés lejárata előtt kilencven nappal pedig három alkalommal is – tájékoztatást kell adniuk az előfizetőiknek elérhető legkedvezőbb díjakról.

8. Adatvédelem
A kódex egyértelművé teszi, hogy a „díjazás ellenében” fordulat már nem csak pénzfizetéssel kiegyenlített szolgáltatást jelent, hanem a személyes vagy más adatok átadásával is „fizet” az előfizető. Tehát az ingyenes szolgáltatás is lehet elektronikus hírközlési szolgáltatás – és vonatkoznak rá a felhasználókat védő szabályok –, ha az egyéb fogalmi feltételek igazak rá.

Kapcsolódó jogi anyagok
2003. évi C. törvény (Eht.)
22/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól.
23/2020. (XII. 21.) NMHH rendelet a szolgáltatóváltás és számhordozás részletes szabályairól.


 

Next Post

Amanda Nelson

vas dec 24 , 2023
Keresés Search ShareTweetPinShareAmanda Nelson az Egyesült Királyságban, egy kis faluban nőtt fel kelet Angliában. A Bristoli Egyetemen végzett, karrierje elején, 1998-ban csatlakozott a Vodafone-hoz. Az azóta eltelt 18 évben számos országban, többek között Hollandiában, Új-Zélandon, Japánban és az Egyesült Királyságban, a Vodafone Csoportnál töltött be különféle vezetői pozíciókat pénzügyi és […]
Amanda Nelson Vodafone